Regulamin

1. WSTĘP

1.1. DEFINICJE

1.1.1. Strona/Aplikacja– dla celów niniejszego Regulaminu jest to strona internetowa znajdując się pod adresem http://www.nextplease.app, jak również dostępna do pobrania aplikacja mobilna Nextplease!;
1.1.2. Konsument – każda osoba fizyczna która po zarejestrowaniu na Stronie/w aplikacji jest upoważniona do korzystania ze wszystkich usług dostępnych na Stronie/w aplikacji w celu zaspokojenia własnych potrzeb, niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą;
1.1.3. Konto Konsumenta lub Konto – powstałe w wyniku rejestracji Konsumenta na Stronie/w aplikacji konto, w którym gromadzone są dane osobowe Konsumenta oraz informacje o korzystaniu z Usług dostępnych na Stronie/w aplikacji;
1.1.4. Odwiedzający – każda osoba fizyczna niezarejestrowana na Stronie, która może korzystać z Usług dostępnych na Stronie/w aplikacji w zakresie, w jakim do takiego korzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem nie jest konieczna rejestracja;
1.1.5. Kupujący – każdy zarejestrowany Konsument, który zamierza kupować Przedmiot/y na Stronie/w aplikacji
1.1.6. Sprzedający – każdy zarejestrowany Konsument, który zamieszcza Przedmiot/y w odpowiadających im Katalogach Strony/aplikacji;
1.1.7. Przedmioty – dobra/przedmioty, którymi obrót nie jest zabroniony na podstawie polskiego prawa i które są zamieszczone przez Konsumenta w odpowiadających im Katalogach Strony/w aplikacji, w celu ich sprzedaży, wymiany czy innej Transakcji lub w celu informacyjnym;
1.1.8. Nextplease! – Nextplease Sp. z.o.o. z siedzibą w Tłuszczu, przy ul. Tęczowej 11, 05-240 Tłuszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000719748, NIP: 1251669876. Kapitał zakładowy spółki 5000 zł został w całości pokryty.1.1.9. Główna usługa – usługa świadczona przez Nextplease jako właściciela Strony/ aplikacji polegająca w szczególności na umożliwieniu Konsumentom lub Odwiedzającym, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne na podstawie niniejszego Regulaminu, zamieszczania Przedmiotów w odpowiadających im Katalogach Strony/Aplikacji, przeglądania Przedmiotów, udziału w bezpośredniej wymianie lub kupnie-sprzedaży Przedmiotów lub innej Transakcji, komunikowania się prywatnie lub publicznie, w tym przy użyciu Forum;
1.1.10. Forum – miejsce na Stronie, gdzie Konsumenci mogą korespondować na określony lub nieokreślony temat;
1.1.11. Prywatne wiadomości – prywatne wiadomości wymieniane pomiędzy Konsumentami korzystającym ze Strony/aplikacji, które mogą być widziane wyłącznie przez korespondujących Konsumentów;
1.1.12. Usługi dodatkowe – usługi dodatkowe świadczone przez Nextplease takie jak Usługa Identyfikacyjna, inne Usługi dostępne na Stronie i nie przypisane do konkretnej grupy usług;
1.1.13. Usługi – wszystkie Usługi łącznie;
1.1.14. Transakcje – transakcje wymiany, kupna-sprzedaży, dokonywane bezpośrednio pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, transakcje wymiany dokonywane pomiędzy Konsumentami, lub wszelkie inne Transakcje dokonywane pomiędzy Konsumentami;
1.1.15. Regulamin – niniejszy Regulamin z wszelkimi aneksami, uzupełnieniami i zmianami;
1.1.16. Katalog – katalog internetowy gdzie zamieszczane są Przedmioty danego rodzaju, Nextplease! określa wytyczne zamieszczania Przedmiotów w Katalogu, wszyscy Konsumenci powinny przestrzegać tych wytycznych;
1.1.17. Cennik – dokument, w którym dostępne są ceny za płatne Usługi świadczone przez Nextplease!;
1.1.18. Potwierdzenie Sprzedającego – przewidziane niniejszym Regulaminem Potwierdzenie Sprzedającego, jakie musi zostać dostarczone przez Sprzedającego, który chce zrealizować Transakcję;
1.1.19. Potwierdzenie Kupującego – przewidziane niniejszym Regulaminem Potwierdzenie Kupującego, jakie musi zostać dostarczone przez Kupującego, który chce zrealizować Transakcję;
1.1.20. Dostawa – Dostawa Przedmiotów do Kupującego lub innego Konsumenta w ramach danej Transakcji;
1.1.21. Potwierdzenie odbioru Przedmiotów – potwierdzenie Kupującego, że Przedmiot został przez niego odebrany;
1.1.22. Jakość Przedmiotu – jeżeli nic innego nie ustalono pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Przedmiot powinien spełniać wymogi zgodne z powszechnymi standardami rynku;
1.1.23. Polityka Prywatności – dokument odnoszące się do podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych Konsumentów korzystających ze Strony/aplikacji;
1.1.24. Partnerzy – podmioty, które pomagają świadczyć Usługi dostępne na stronie/w aplikacji dla Konsumentów;
1.1.25. Konta społecznościowe Strony – konta Strony/aplikacji dostępne na Facebook, Google+, Twitter, Youtube i innych serwisach społecznościowych, na których zamieszczane są informacje o Stronie/aplikacji i Usługach na niej świadczonych
1.1.26. Nowości – krótko lub długoterminowe propozycje, konkursy lub nowe Usługi publikowane na Stronie.

1.2. Regulamin reguluje relacje prawne pomiędzy Nextplease! a Konsumentami lub Odwiedzającymi, jak również relacje pomiędzy samymi Konsumentami lub Odwiedzającymi (w tym również pomiędzy Konsumentami a Odwiedzającymi) korzystającymi ze Strony/aplikacji mobilnej i/lub z Usług na Stronie wskazanych.

1.3. Możesz skontaktować się z Nextplease! za pośrednictwem Centrum Pomocy/zakładki kontakt.

1.4. Strona/aplikacja daje Konsumentowi możliwość uczestniczenia w wymianie i/lub kupnie i/lub sprzedaży Przedmiotów oraz korzystania z innych Usług dodatkowych świadczonych na Stronie/w aplikacji.

1.5. W uzupełnieniu Regulaminu, relacja prawna pomiędzy Konsumentami a Nextplease! lub pomiędzy Odwiedzającymi a Nextplease!, w zakresie, w jakim korzystają oni ze Strony/ aplikacji jest regulowana przez polskie prawo, Cennik , Politykę Prywatności oraz specjalne regulaminy dostępne na Stronie/w aplikacji.

1.6. Rejestrując się na Stronie/w aplikacji Konsument podaje wybraną przez siebie nazwę Konsumenta, prawdziwe imię, płeć, datę urodzenia, miasto, adres email i hasło, za pomocą którego Strona/aplikacja będzie go identyfikowała za każdym razem kiedy będzie on z niej korzystał. Inni Konsumenci mogą zobaczyć tylko nazwę Konsumenta, jaka została przez niego wybrana, która nie pokrywa się z prawdziwym imieniem Konsumenta.

1.7. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za sprzeczną z prawem lub z jakiegokolwiek innego powodu stanie się częściowo lub całkowicie nieważna, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. USŁUGI

Warunki Ogólne
2.1. Nextplease! dostarcza Konsumentowi wirtualną przestrzeń tzn. Stronę/apikację mobilną z określonym rozwiązaniami systemowymi, usystematyzowanymi Katalogami i Forum. Konsumenci mają możliwość zamieszczania ich Przedmiotów w odpowiednich Katalogach na Stronie/ w aplikacji w celu ich wymiany, kupna lub sprzedaży, prowadzenia prywatnej korespondencji, komunikacji na Forum lub korzystania z innych Usług dodatkowych dostępnych na Stronie. Główna Usługa jest darmowa, ceny za inne Usługi za wskazane w Cenniku.

2.2. Konsumenci są uprawnieni do zamawiania innych Usług na Stronie/ w aplikacji na podstawie dostępnych na Stronie/ w aplikacji instrukcji i do zapłaty za nie Nextplease! w sposób określony na Stronie/ w aplikacji.

2.3. Strony społecznościowe stanowią część składową Strony/aplikacji, ponieważ te same informacje, które są widoczne na Stronie/ w aplikacji mogą być zamieszczane na Stronach społecznościowych. Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności i inne regulacje prawne publikowane na Stronie stosują się do Odwiedzających Strony społecznościowe.

Zamieszczanie Przedmiotów i Katalogi
2.4. Sprzedający podczas zamieszczania Przedmiotów musi opisać je Przedmiot w sposób możliwie najdokładniejszy, wskazując na ich wady (jeżeli takie występują), wskazać czy przedmiot jest objęty Gwarancją (jeśli taka występuje), dodać cenę Przedmiotu oraz procedurę zwrotu Przedmiotu. Kupujący i sprzedający powinni uzgodnić między sobą metody zapłaty i warunki dostarczenia przedmiotu. W każdym przypadku Kupujący musi zapłacić Sprzedającemu nie później niż na następny dzień roboczy po wysłaniu Przedmiotu, o czym Sprzedający powinien poinformować Kupującego wraz z okazaniem Kupującemu odpowiednich dokumentów, chyba że Sprzedający i Kupujący co innego ustalili. Sprzedający zamieszczając Przedmiot oświadcza, że Przedmiot jest zgodny z wszelkimi warunkami zamieszczonymi w jego opisie w szczególności co do jego kompletności. Zamieszczenie Przedmiotu w Katalogach Strony jest darmowe.

2.5. Sprzedający, który zamieszcza Przedmioty będzie uprawniony do ich usunięcia tylko w przypadku kiedy żaden z Kupujących nie potwierdzi kupna danego Przedmiotu. W przypadku, gdy istnieje potwierdzenie kupna danego Przedmiotu, Sprzedający nie jest uprawniony do usunięcia Przedmiotu, a usunięcie Przedmiotu może nastąpić wyłącznie za zgodą Kupującego.

2.6. Przedmioty na Stronie/w aplikacji są kupowane i sprzedawane w drodze Transakcji realizowanych bezpośrednio przez Kupującego i Sprzedającego, w związku z powyższym Nextplease! nie uczestniczy w takiej Transakcji i nie jest stroną takiej Transakcji, a tylko Konsumenci są odpowiedzialni za realizację danej Transakcji.

2.7. Potwierdzenie Kupującego oznacza zobowiązanie do zapłaty za zamówiony Przedmiot w sposób oraz w czasie ustalonym, z zastrzeżeniem, że Przedmiot odpowiada jego opisowi.

2.8. Konsumenci są uprawnieni do wymiany Przedmiotów. W takim przypadku Konsumenci dokonują wymiany bezpośrednio a Nextplease! nie uczestniczy w takiej Transakcji i nie jest stroną takiej Transakcji.

2.9. Tylko książki/audiobooki mogą być zamieszczane w Katalogu; inne dobra nie mogą być przedmiotem Transakcji.

2.10. Zamieszczając Przedmiot w Katalogach powinno zamieścić się przynajmniej jedną fotografię dobrej jakości (zabronione jest zamieszczenie zdjęć znalezionych w Internecie lub zdjęć podobnych przedmiotów) która ukazywałaby prawdziwą jakość, wygląd zewnętrzny oraz uszkodzenia Przedmiotu (jeżeli takie występują), które nie powinny być wyłącznie opisane w kwestionariuszu ale również sfotografowane i umieszczone blisko opisu Przedmiotu.

2.11. Ilość Przedmiotów zamieszczonych w Katalogach Strony nie jest ograniczona. Nie jest dozwolone umieszczanie tego samego Przedmiotu więcej niż jeden raz.

Forum
2.12. Zarówno Konsumenci jak i Odwiedzający mogą czytać Forum, przy czym wiadomości na Forum mogą być wysyłane wyłącznie przez Konsumentów.

2.13. Konsumenci po rejestracji na Forum mogą tworzyć wątki w swoim własnym imieniu lub anonimowo (twórca wątku nie jest pokazany). Nextplease! nie ponosi odpowiedzialności jeżeli w wyniku działań Konsumenta lub osób trzecich niezależnych od Nextplease!, tożsamość Konsument zostanie ujawniona.

2.14. Forum wyraźnie zabrania używania przekleństw, obrażania innych Konsumentów lub Odwiedzających. Niedozwolone jest używanie, zamieszczanie przekleństw, podżeganie do nienawiści rasowej lub narodowej, publikowanie prywatnych danych innych osób (imion, nazwisk, adresów, numerów kont bankowych, numerów telefonu, adresów email, etc.). Zabronione jest również nakłanianie innych Konsumentów lub Odwiedzających do głosowania, udziału w sondażach lub grach etc. Nextplease! w przypadku zdarzeń opisanych powyżej jest uprawnione, bez uprzedniego upomnienia do częściowego lub całkowitego zablokowania działań Konsumenta, zgodnie z pkt. 5.2. niniejszego Regulaminu, w rezultacie których Konsument nie będzie uprawniony do korzystania z Forum lub ze Strony.

2.15. Jest wyraźnie zabronione publikowanie na Forum treści o charakterze reklamowym, zamieszczanie linków do innych stron internetowych, oferowanie produktów do nabycia lub na sprzedaż lub wykonywanie innych form działalności komercyjnej.

2.16. Jest wyraźnie zabronione ogłaszanie na Forum aukcji Transakcji Przedmiotów, jako sposobu poszukiwania Transakcji z innymi Konsumentami.

2.17. Zamieszczenie reklamy na temat Przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży oraz informacji o świadczeniu własnych usług możliwe jest tylko na specjalnym forum “Miejsce na reklamę”.

2.18. Każdy Konsument i Odwiedzający przed korzystaniem z Forum musi przeczytać i przestrzegać regulaminu Forum ;

Prywatne Wiadomości
2.19. Konsumenci przesyłający sobie wzajemnie Prywatne wiadomości muszą zapewnić, że:
2.19.1. wiadomości i informacje nie będą miały charakteru reklamowego
2.19.2. nie będą zawierały spamu oraz elementów zagrażających zawirusowaniem;
2.19.3. nie będą masowymi wiadomościami jakiegokolwiek typu (kiedy jedna wiadomość jest wysyłana do więcej niż 5 Konsumentów lub kiedy ta sama wiadomość jest kopiowana i wysyłana do Konsumentów którzy nie prosili o jej przesłanie)
2.19.4. wiadomości nie będą zawierały informacji naruszających zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów lub nie będą sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub interesem Konsumenta;
2.19.5. wiadomości nie będę zawierały treści niezgodnych z prawem lub próbujących naruszyć prawa lub dobra osobiste Konsumentów lub dobre imię Strony/aplikacji.

Wymiana opinii pomiędzy Konsumentami
2.20. Konsumenci są uprawnieni do pisania wzajemnych komentarzy na swój temat tylko w przypadku gdy byli stronami wzajemnej Transakcji.

2.21. W każdym przypadku opinia jednego z Konsumentów odnosząca się do innego Konsumenta powinna być uczciwa. Kłamstwa, zniewagi lub informacje nieodnoszące się do rzeczywistej sytuacji nie są dozwolone.

2.22. Nextplease! jest uprawniona do usunięcia ze Strony/aplikacji fałszywych, nieodnoszących się do rzeczywistej sytuacji, znieważających lub innych komentarzy naruszających niniejszy Regulamin lub prawa Konsumentów włączając również tych Konsumentów, którzy nie mają prawa do pisania komentarzy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.23. Nextplease! po zidentyfikowaniu, że dany Konsument nie przestrzega wskazanych regulacji jest uprawniona do skorzystania ze swojego prawa do częściowego lub całkowitego zablokowania danego Konsumenta (jak określono w pkt. 5.2. niniejszego Regulaminu) ostrzegając go zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.

2.24. Odwiedzający nie mają prawa do pisania komentarzy na temat Konsumentów.

Nowości
2.25. Nextplease! jest uprawniona w każdym czasie do publikowania na Stronie krótko i długoterminowych propozycji, konkursów, nowych Usług. Zasadnicze informacje odnoszące się do tych propozycji, konkursów lub nowych Usług będą zamieszczone na Stronie/w aplikacji. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminami lub opisami Nowości, specjalne warunki opublikowane na Stronie będą przeważać.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Nextplease! nie jest zobowiązana do weryfikowania informacji zamieszczonych na Stronie/ w aplikacji (chociaż ma do tego prawo), każdy Konsument i Odwiedzający sam ponosi odpowiedzialność za takie informacje i musi przestrzegać wymogów polskiego prawa jakie stosuje się w zakresie informacji komunikowanych publicznie, w szczególności nie może naruszać praw innych odwiedzających, obrażać, nawoływać do nienawiści na tle narodowym, publikować danych na temat innych osób, w sytuacji kiedy staną się dostępne.

3.2. Konsument oświadcza i potwierdza, że Nextplease! nie jest odpowiedzialna, za jakość oraz ilość Przedmiotów, sprzedanych lub uzyskanych w związku z korzystaniem ze Strony, w tym ich zgodność z opisem. Każdy Konsument jest bezpośrednio odpowiedzialny za publikowane Przedmioty i Przedmioty, które sprzedaje, wymienia lub w inny sposób przekazuje innym Konsumentom.

3.3. Konsument i Odwiedzający oświadczają i potwierdzają, że Nextplease! nie jest odpowiedzialna za jakąkolwiek materialną lub niematerialną szkodę poniesioną przez osobę fizyczna lub prawną która mogła powstać bezpośrednio lub pośrednio na Stronie/ w aplikacji jako konsekwencja informacji zamieszczonych na Stronie przez Konsumenta lub Odwiedzającego.

3.4. Konsument i Odwiedzający oświadczają i potwierdzają, że cała odpowiedzialność za dokładność informacji zamieszczonych na Stronie oraz ich zgodność z wymogami polskiego prawa spoczywa na tym, kto taką informację zamieścił.

3.5. Nextplease! w żaden sposób nie będzie brała udziału ani nie będzie sprawdzać informacji podczas dodawania przez Konsumenta przedmiotów do Katalogów, w związku z powyższym Konsument oświadcza i potwierdza, że tylko Konsument jest odpowiedzialny za Przedmioty zamieszczane w odpowiadających im Katalogach, ich opisy, Potwierdzenia Sprzedającego, dokładność dostarczanych informacji i korespondencje z innymi Konsumentami. To Konsument jest odpowiedzialny za realizację Transakcji z innym Konsumentem, ustalenie wzajemnych warunków, rozliczeń, sporów dotyczących dostarczenia/niedostarczenia Przedmiotu, Jakości Przedmiotu oraz innych kwestii wynikających z relacji pomiędzy Konsumentami na Stronie.

3.6. Uznaje się, że Sprzedający zamieszczając swoje Przedmioty na sprzedaż w Katalogu i wypełniając Kwestionariusz podpisuje Potwierdzenie Sprzedającego, które jest ważne wobec wszystkich Sprzedających dokonujących Transakcji ze Sprzedającym na Stronie. Sprzedający w uzupełnieniu Potwierdzenia Sprzedającego jest również odpowiedzialny za to, że Przedmioty będą dostarczone do Kupującego w sposób prawidłowy oraz na czas, chyba, że Usługa Dostarczenia Przedmiotu jest wykonywana przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną. W każdym wypadku, KIEDY POWSTANIE SPÓR W PRZEDMIOCIE DOSTARCZENIA Przedmiotu Sprzedający powinien udowodnić fakt, że Przedmiot został prawidłowo przekazany do Dostarczenia (może to być rachunek lub inny dokument wystawiony przez firmę kurierską). Przy dostarczaniu Przedmiotu Kupującemu potwierdzenie otrzymania Przedmiotu powinno zostać podpisane przez Kupującego.

3.7. Konsument oświadcza i potwierdza, że Nextplease! nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich (w tym praw do wizerunku) powstałych w związku z zamieszczeniem przez Konsumenta fotografii lub innych informacji w Katalogu.

3.8. Nextplease! nie ponosi odpowiedzialności za szkody Konsumentów lub Odwiedzających, które powstały wskutek działań lub zaniechań osób trzecich.

3.9. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłową i zrealizowaną na czas zapłatę za zamówiony Przedmiot w oparciu o warunki przekazane Sprzedającemu publicznie lub na podstawie wzajemnych ustaleń co do sposobu rozliczeń.

3.10. Konsument oświadcza i potwierdza, że Nextplease! nie jest odpowiedzialna za spory pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi i nie bierze udziału w ich rozstrzyganiu. Te spory mogą być rozstrzygane w oparciu o regulacje polskiego prawa, chyba że na podstawie wzajemnej umowy strony ustaliły inne prawo właściwe dla rozstrzygnięcia tych sporów.
4. PRAWA KONSUMENTA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

Prawa i Odpowiedzialność
4.1. Konsument zobowiązuje się:
4.1.1. rejestrując się na Stronie podać prawdziwe informacje, w tym prawdziwe imię, płeć, datę urodzenia, miasto i adres email;
4.1.2. zapisać się tylko raz na Stronie, nie tworzyć więcej niż jednego Konta, za wyjątkiem przypadków kiedy Konto Konsumenta stało się znane i/lub dostępne dla osób trzecich, ale tylko po poinformowaniu Nextplease! i po zablokowaniu starego Konta;
4.1.3. nie korzystać ze Strony lub Usług na Stronie dostępnych dla dokonywania działań niezgodnych z prawem, w tym oszustw;
4.1.4. korzystając ze Strony dostarczać obiektywne, poprawne, wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat proponowanych wymian i/lub sprzedaży Przedmiotów;
4.1.5. zapewnić, że proponowana cena zamiana i/lub sprzedaży Przedmiotów lub inne informacje z tym związane są poprawne. Ponadto do ceny ostatecznej Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego zwrotu uzasadnionych kosztów przesyłki Przedmiotów;
4.1.6. Nie kopiować lub w inny sposób nielegalnie wykorzystywać informacji zamieszczonych na Stronie przez Nextplease! lub innych Konsumentów.

4.2. Konsument i Odwiedzający muszą zapewnić, że korzystając ze Strony dostarczane przez nich informacje i dane, w tym dane elektroniczne tzn. pliki, program komputerowe, wiadomości email etc.
4.2.1. nie będą wprowadzające w błąd lub nie będą fałszywe;
4.2.2. nie będą namawiać do nabycia towarów, którymi obrót jest zabroniony lub zakazany;
4.2.3. nie będą korzystać ze zdjęć bez uzyskania koniecznych praw autorskich (najczęściej są to zdjęcia znalezione w Internecie). Te zdjęcia nie mogą również zawierać żadnych linków do innych stron internetowych;
4.2.4. nie będą korzystać ze zdjęć, na których widoczne są inne osoby niż Konsument bez zgody tych osób, nie będą korzystać ze zdjęć, które mogą być uznane za erotyczne lub za naruszające dobre obyczaje;
4.2.5. nie będą bezpośrednio lub pośrednio używać jakichkolwiek marek lub oznaczeń firmowych w opisach Przedmiotów bez uzyskania odpowiednich zgód;
4.2.6. nie będą proponować do nabycia Przedmiotów, które zostały wyprodukowane z naruszeniem praw własności intelektualnej lub zarejestrowanych znaków towarowych;
4.2.7. nie będą naruszać majątkowych lub osobistych praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej);
4.2.8. nie będą naruszać wymogów polskiego prawa (w tym aktów prawnych regulujących ochronę konsumentów i konkurencji, przepisów dotyczących importu i eksportu);
4.2.9. nie będą sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami;
4.2.10. nie będą zawierać żadnych wirusów lub innych programów komputerowych lub plików które mogą utrudniać normalne działanie Strony i/lub Usług, lub które mogą zostać wprowadzone do komputerów Konsumentów i w ten sposób wyrządzić szkodę Konsumentowi lub jego własności, utrudniać Konsumentowi korzystania ze Strony, Usług i komputera Konsumenta;
4.2.11. nie będą proponować do nabycia Przedmiotów łącznie z linkami do innych stron internetowych, które świadczą usługi analogiczne do dostępnych na Stronie.

4.3. Konsument oraz Odwiedzający zobowiązuje się nie gromadzić, nie udostępniać innym mediom, nie udostępniać publicznie, nie rozpowszechniać danych Konsumentów dostępnych na Stronie lub jakichkolwiek działaniach podejmowanych przez Konsumentów, w tym Transakcji, ich numerów, typów, cen, etc. jeżeli takie informacje staną się dostępne nielegalnie lub w wyniku nielegalnych działań lub zaniechań (za wyjątkiem statystycznych informacji publikowanych na Stronie), jak również nie gromadzić nie udostępniać innym mediom, nie udostępniać publicznie, nie rozpowszechniać innych informacji istniejących na Stronie, jeżeli może to naruszać prawa lub interesy Konsumentów. Te zakazy nie stosują się do funkcji „podziel się” istniejącej na Stronie, która daje możliwość Konsumentom publicznego dzielenia się publicznie dostępnymi informacjami zarówno na Stronie, jak i Koncie oraz poprzez email.

4.4. Nextplease! nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Konsumentów w związku z korzystaniem przez Konsumentów ze Strony/aplikacji lub w czasie korzystania z Usług. W szczególności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Konsumentów Transakcji.

4.5. Konsument zobowiązuje się do ochrony swojego loginu oraz hasła w celu zachowania poufności względem osób trzecich, za wyjątkiem osób upoważnionych przez Konsumenta do korzystania z jego loginu.

4.6. Konsument zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania informacji na Stronie (szczególnie tych podanych podczas rejestracji), jak również informacji na temat Przedmiotów zamieszczonych w Katalogach oraz ich statusie.

Oświadczenia i gwarancje
4.8. Korzystając ze Strony Konsument oraz Odwiedzający oświadczają, że:
4.8.1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w tym prawo do zawierania Transakcji, a w przypadku kiedy osoba fizyczna nie ma 18 (osiemnaście) lat, powinna potwierdzić posiadanie zgody rodziców na korzystanie ze Strony, lub oświadczyć, że będzie wykonywać tylko czynności należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, które może wykonywać samodzielnie.
4.8.2. będą właściwie wykonywać swoje obowiązki wskazane w niniejszym Regulaminie oraz innych regulacjach odnoszących się do Strony;
4.8.3. przyjmują do wiadomości, że są w pełni odpowiedzialni za realizowane Transakcje;
4.8.4. przyjmują do wiadomości, że zamówienie Przedmiotu rodzi ich zobowiązanie do zawarcia Transakcji nabycia takiego Przedmiotu a niewykonanie obowiązków wynikających z takiego zobowiązania może rodzić zobowiązanie Konsumenta do odszkodowania za straty poniesione przez Sprzedającego;
4.8.5. przyjmują do wiadomości, że Konsument może być zobowiązany do zapłaty podatków związanych z korzystaniem ze Strony (np. Podatek dochodowy, VAT, etc.) i, że musi zapłacić podatki od ceny sprzedanego Przedmiotu;
4.8.6. Użytkownicy są zobowiązani do opłacania dodatkowych usług, zgodnie z Cennikiem .

4.9. Obok potwierdzeń, o których mowa w pkt. 4.6-4.7 niniejszego Regulaminu, Konsumenci, osoby fizyczne które nie ukończyły lat 18 ale mają ponad 14 lat, oświadczają, że:
4.9.1. zamierzają zapłacić za przedmioty lub Usługi pieniędzmi uzyskanymi od ich przedstawicieli ustawowych (tj. rodziców) lub osoby trzecie upoważnione przez ich przedstawicieli ustawowych lub ich własnymi, osobistymi, legalnymi pieniędzmi;
4.9.2. przed podjęciem finansowych zobowiązań związanych z korzystaniem z Usług uzyskają oni zgodę ich przedstawicieli ustawowych (tj. rodziców) na podjęcie takich zobowiązań finansowych (np. zapłaty za dobra lub usługi) jeżeli zobowiązanie finansowe nie należy do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;
4.9.3. zrozumieli dobrze wszystkie postanowienia Regulaminu i oświadczają, iż korzystanie ze Strony może powodować prawne zobowiązania do nabycia lub sprzedaży Przedmiotu i Usługi na Stronie.
4.9.4. mają zgodę swoich rodziców na korzystanie ze Strony i przedstawią taką zgodę Nextplease! w każdym czasie kiedy Nextplease! o to wystąpi.
5. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Nextplease!

5.1. Nextplease! jest uprawniona według własnego uznania, odwołując się do postanowień Regulaminu na temat ograniczeń korzystania ze Strony/ aplikacji (tj. częściowego lub całkowitego zablokowania korzystania ze Strony) oraz do zakończenia możliwości korzystania przez Konsumenta lub Odwiedzającego ze Strony/ aplikacji, włączając usunięcie wszelkich informacji zamieszczonych na Stronie, skasowania konta Konsumenta oraz zablokowaniu powtórnej rejestracji na Stronie przez Konsumenta lub Odwiedzającego, jeżeli Konsument lub Odwiedzający:

5.1.1. naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub nienależycie wykonał obowiązki przewidziane w Regulaminie, Polityce Prywatności lub innych regulacjach dotyczących Strony;
5.1.2. dostarczył nieprawidłowych, niekompletnych i/lub wprowadzających w błąd informacji podczas rejestracji lub w czasie korzystania ze Strony/ aplikacji;
5.1.3. z premedytacją i umyślnie rozpowszechniał fałszywe informacje na Stronie/ w aplikacji lub obrażał innych ludzi
5.1.4. korzystał z tożsamości innych Konsumentów lub działali nielegalnie w inny sposób;
5.1.5. łączył się z tego samego numeru IP lub tego samego komputera, który zostały zablokowany w wyniku naruszeń;

5.2. Na podstawie zajścia tych samych okoliczności co wskazane w pkt. 5.1. powyżej Nextplease! jest uprawniona do zablokowania częściowego lub całkowitego Konta Konsumenta. Zablokowanie częściowe polega na uniemożliwieniu Konsumentowi zamieszczania Przedmiotów w Katalogach, korespondowania z innymi Konsumentami oraz korzystania z Forum. Zablokowanie całkowite Konta polega na niemożności korzystania z Konta przez Konsumenta i/lub skasowaniu Konta oraz uniemożliwieniu do korzystania ze Strony z zablokowanego numeru IP. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zablokowanie całkowite oznacza niemożność powtórnej rejestracji Konsumenta na Stronie.

5.3. Nextplease! jest uprawniona (ale nie zobowiązana) do usuwania wszelkich bezprawnych lub naruszających prawo treści zamieszczanych przez Konsumentów lub Odwiedzających. W tym celu może obserwować działania podejmowane na Stronie przez Konsumentów lub Odwiedzających, a Konsumenci i Odwiedzający wyrażają na to zgodę. Jeżeli Konsument lub Odwiedzający nie zgadza się z powyższym uprawnieniem Nextplease! nie powinien korzystać ze Strony. Korzystając z prawem dozwolonych środków Nextplease! jest upoważnione do kontrolowania wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu, a w przypadku gdy stanowią one naruszenie prawa do poinformowania właściwych organów.

5.4. Nextplease! w celu ochrony Konsumentów lub Odwiedzających przed kradzieżą tożsamości, nieuczciwymi Transakcjami lub innymi naruszeniami niniejszego Regulaminu zbiera informacje na temat naruszeń niniejszego Regulaminu przez Konsumentów, które polegać mogą w szczególności na obrażaniu innych Konsumentów, korzystanie z wirusów, kradzieży tożsamości, etc.

5.5. Nextplease! jest uprawniona do usuwania Przedmiotów z Katalogów lub innych informacji zamieszczonych na Stronie przez Konsumenta lub Odwiedzającego jeżeli naruszają one prawo, Regulamin lub są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

5.6. Nextplease! jest w każdym czasie uprawniona do przearanżowania Katalogów, przestrzeni reklamowych lub jakichkolwiek innych informacji na temat Przedmiotów, nie zmieniając treści informacji zamieszczonej przez Konsumenta, aby uczynić korzystanie ze Strony łatwiejsze i wygodniejsze.

5.7. Nextplease! jest uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia za świadczone Usługi zgodnie z cenami wskazanymi w Cenniku . Konsument jest świadomy i oświadcza, że Nextplease!jest uprawniona według własnego uznania do zmiany Cennika , informując o tych zmianach na Stronie. Nextplease! będzie wystawiać faktury elektroniczne dostępne na profilu użytkownika. Konsument zgadza się na otrzymywanie elektronicznych faktur.

5.7.1. Nextplease! korzysta z usług zewnętrznego systemu płatności PayU, który umożliwia użytkownikom przetwarzanie płatności oraz odpowiada za przechowywanie informacji o kartach kredytowych, debetowych oraz innych danych wrażliwych. Właścicielem i zarządzającym PayU jest firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186.

5.7.2 Użytkownik, który korzysta z płatnych usług na stronie, akceptuje tym samym warunki naszego zewnętrznego dostawcy systemu płatności i zawiera oddzielną umowę z właścicielem platformy PayU. Nextplease! nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawcy. Wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie informacji związanych z kartą kredytową, debetową lub systemem Paypal ponosi użytkownik. Niniejszym, wyłączamy wszelką odpowiedzialność w zakresie dozwolonym przez prawo.
6. DANE OSOBOWE

6.1. Nextplease! zbiera i przetwarza Dane osobowe Konsumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności .
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

7.2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub związane z wykonaniem Usług pomiędzy Nextplease! a Konsumentem będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli w ciągu sześćdziesięciu (60) dni kalendarzowych strony nie dojdą do porozumienia, spór taki zostanie poddany rozstrzygnięciu sądom. Spory pomiędzy Nextplease! a Odwiedzającymi będą rozstrzygane w oparciu o prawo polskie.

7.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie/ w aplikacji. Umowa pomiędzy Konsumentem a Nextplease! o świadczenie Usług objętych Regulaminem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Konsumenta zapoznania się z Regulaminem i/lub otrzymania przez Konsumenta Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsument może w każdym czasie zakończyć prawną relację z Nextplease! po wykonaniu wszelkich swoich zobowiązań i skasowaniu Konta na Stronie/ w aplikacji. Osoby, które korzystają ze Strony/ aplikacji bez rejestracji muszą począwszy od swojej pierwszej wizyty na Stronie przestrzegać niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych regulacji prawnych odnoszących się do Strony. W przypadku, kiedy nie zgadzają się na takie warunki, nie mogą korzystać ze Strony. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w pkt. 7.3., Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli dokonał on Transakcji na Stronie lub wystawił Przedmiot. Nextplease! może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn: (1) decyzji Nextplease! o zaprzestaniu świadczenia Usługi, (2) decyzji Nextplease! o zaprzestaniu prowadzenia działalności, (3) decyzji Nextplease! o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części, (4) z innych ważnych przyczyn. Nextplease! może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu przez Konsumenta.

7.4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony (Katalogów, ich rozpowszechniania), kompozycji graficznej Strony, oprogramowania, znaków towarowych i domeny są własnością Nextplease! lub Nextplease!jest ich legalnym dysponentem.

7.5. Korzystając ze Strony lub z Usług Konsumenci i Odwiedzający udzielają Nextplease! licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do wszelkich treści zamieszczonych przez niech na Stronie, w celu wykorzystywania ich do reklamy lub promocji Strony, Usług lub Nextplease! . Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostaje udzielona na czas nieoznaczony, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili publikacji tego Regulaminu, łącznie z prawem do wykonywania praw zależnych do wszelkich treści zamieszczanych przez Konsumenta lub Odwiedzającego na Stronie/ aplikacji oraz z prawem sublicencji. Konsument lub Odwiedzający zamieszczając określone informacje lub treści na Stronie powinni wyraźnie zaznaczyć, iż nie podlegają one licencji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

7.6. Podstawowe informacje dotyczące Konsumenta (Konto, ustawienia, informacje kontaktowe, dane rozliczeniowe, wiadomości prywatne, etc.) mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu likwidacji Konta Konsumenta. Adres IP może być przechowywany przez okres 15 miesięcy od daty ostatniego połączenia ze Stroną. Postanowienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stosują się jeżeli zachodzą prawne podstawy uzasadniające dłuższe terminy przechowywania informacji o których mowa powyżej.

7.7. Wszelkie informacje, prośby, żądania skierowane do Nextplease! powinny być wysyłane za pośrednictwem Centrum Pomocy/formularzu kontaktowego dostępnego na Stronie/ w aplikacji.

7.8. Niniejszy Regulamin nie tworzy żadnej spółki lub relacji pracowniczej, relacji franczyzowej lub agencyjnej pomiędzy Konsumentem a Nextplease!.

7.9. Konsument może zgłaszać zastrzeżenia związane z dostępem, korzystaniem lub funkcjonowaniem Strony lub Usług w formie reklamacji. Reklamacje należy składać do Nextplease! za pośrednictwem Centrum Pomocy/ formularza kontaktowego lub na adres pocztowy Tęczowa 11, 05-240 Tłuszcz.

Realizacja: Webtris.pl